5-ročná nadštandardná záruka wolf

5 ročná nadštandardná záruka spoločnosti Wolf (v ďalšom aj "5RNZ")  je predĺžením záručnej doby štandardne poskytovanej spoločnosťou Wolf Slovenská republika, s.r.o. (ďalej spoločnosť Wolf) na všetky komponenty a príslušenstvo značky Wolf inštalované na mieste.

Obsahom 5RNZ  je servis a údržba zariadenia Wolf počas trvania záruky ako aj dodávka náhradných dielov. Počas prvých 3 rokov trvania záruky hradí spoločnosť Wolf náklady za služby spojené s odstraňovaním vád zariadenia a náhradné diely. Počas ďalších 2 rokov trvania 5RNZ hradí spoločnosť Wolf náhradné diely, pričom náklady za služby spojené s odstraňovaním vád hradí koncový používateľ.

 

Predpoklady získania 5-ročnej nadštandardnej záruky spoločnosti Wolf:
 • Zariadenie značky Wolf musí obsahovať minimálne kotol alebo tepelné čerpadlo značky Wolf; 
 • Všetky hlavné komponenty systému sú produktmi značky Wolf (kondenzačný kotol alebo tepelné čerpadlo, regulácia, zásobníky, hydraulické príslušenstvo, solárne kolektory, regulácia a iné komponenty solárneho systému a pod.);
 • Uvedenie do prevádzky preukázateľne vykonal servis spoločnosti Wolf alebo autorizovaný servisný technik poverený spoločnosťou Wolf. Predpokladom na uvedenie do prevádzky je bezchybná montáž zariadenia.
 • Uzatvorenie Zmluvy o servise a údržbe zariadenia značky Wolf medzi koncovým používateľom a spoločnosťou Wolf.

O poskytnutie 5RNZ je možné požiadať najneskôr do 90 dní od uvedenia predmetnej inštalácie do prevádzky.

5RNZ sa nevzťahuje na opotrebiteľné diely (napr. elektródy, tesnenia, O-krúžky ...), ktoré sú predmetom výmeny pri pravidelnej údržbe zariadenia značky Wolf počas 5-tich rokov a sú súčasťou príslušnej servisnej súpravy.

 

Ostatné podmienky, vrátane záručných podmienok, sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami Wolf Slovenská republika, s.r.o. a Záručnými a reklamačnými podmienkami Wolf Slovenská republika, s.r.o., resp. Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Wolf Slovenská republika, s.r.o. pre servis. 


 • Definícia predmetu záruky
 • Predmetom 5RNZ sú kondenzačné kotly typového radu CGB-1, CGB-2 alebo tepelné čerpadlá, všetky s výkonom do 24kW. 5RNZ sa vzťahuje taktiež na všetky ostatné komponenty a príslušenstvo značky Wolf, t.j. na reguláciu, zásobníky, hydraulické príslušenstvo, solárne kolektory a komponenty solárneho systému, ktoré boli inštalované na mieste, a boli súčasťou dodávky kotla alebo tepelného čerpadla.

  5RNZ sa nevzťahuje na staršie komponenty značky Wolf dodané do predmetnej inštalácie pred dodaním kotla alebo tepelného čerpadla, resp. sa nevzťahuje na ďalšie komponenty doplnené do systému po uvedení do prevádzky predmetného systému s poskytnutou 5RNZ.


 • Pokyny pre koncového používateľa na získanie záruky 
  • O poskytnutie 5RNZ žiadate pri zakúpení a montáži zariadenia

    

   • Po uvedení zariadenia značky Wolf do prevádzky vyplňte Žiadosť o poskytnutie 5RNZ a zašlite ju do 90 dní od uvedenia zariadenia značky Wolf do prevádzky spolu s Protokolom o uvedení do prevádzky a nadobúdacím dokladom (napr. kúpnou zmluvou, faktúrou, dodacím listom) elektronicky na email servis(at)wolfsr.sk alebo poštou na adresu spoločnosti Wolf: Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04, Bratislava;
   • Jedno vyhotovenie Vami podpísanej Zmluvy o servise a údržbe zašlite späť doporučenou poštou na adresu spoločnosti Wolf vyššie;
   • Po podpise Zmluvy o servise a údržbe sa koncový používateľ v ďalšom riadi podmienkami tejto zmluvy, t.j. počas trvania záruky v príslušných intervaloch povinne žiada o  vykonanie ročnej údržby a/alebo bezodkladne požiada o servisný zásah v prípade poruchy zariadenia značky Wolf, a to priamo cez Hot-line spoločnosti Wolf: +421 2 4820 0812; servis(at)wolfsr.sk. 
   • Údržba je platená služba hradená koncovým používateľom.

    

    

    

  • O poskytnutie 5RNZ ste nepožiadali pri zakúpení a montáži zariadenia 

    

   • O poskytnutie 5RNZ môžete požiadať najneskôr do 90 dní od uvedenia zariadenia značky Wolf do prevádzky;
   • Vyplňte Žiadosť o poskytnutie 5RNZ a zašlite ju do 90 dní od uvedenia zariadenia značky Wolf do prevádzky spolu s Protokolom o uvedení do prevádzky a nadobúdacím dokladom (napr. kúpnou zmluvou, faktúrou, dodacím listom) elektronicky na email servis(at)wolfsr.sk alebo poštou na adresu spoločnosti Wolf: Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04, Bratislava;
   • Spoločnosť Wolf do 2 pracovných dní od doručenia Žiadosti o poskytnutie 5RNZ dohodne termín, následne vykoná obhliadku v dohodnutom termíne na mieste a potvrdí pripravenosť zariadenia Wolf na poskytnutie 5RNZ. Obhliadku vykoná spoločnosť Wolf bezplatne; 
   • Jedno vyhotovenie Vami podpísanej Zmluvy o servise a údržbe zašlite späť doporučenou poštou na adresu spoločnosti Wolf;
   • Po podpise Zmluvy o servise a údržbe sa koncový používateľ v ďalšom riadi podmienkami Zmluvy o servise a údržbe, t.j. počas trvania záruky v príslušných intervaloch povinne žiada o  vykonanie ročnej údržby a/alebo bezodkladne požiada o servisný zásah v prípade poruchy zariadenia Wolf, a to priamo cez Hot-line spoločnosti Wolf: +421 2 4820 0812; servis(at)wolfsr.sk
   • Údržba je platená služba hradené koncovým užívateľom.

    

    

    


  • Pokyny pre montážnu firmu

   • Po vykonaní montáže zariadenia značky Wolf pre koncového používateľa kontaktujte Hot-line spoločnosti Wolf: +421 2 4820 0812; servis(at)wolfsr.sk; 
   • Servis spoločnosti Wolf sa s Vami skontaktuje do 2 pracovných dní od doručenia formulára  Objednávka na uvedenie do prevádzky, poskytne Vám potrebné pokyny a dohodne termín uvedenia do prevádzky;
   • Servis spoločnosti Wolf Vám vystaví Protokol o uvedení do prevádzky a potvrdí pripravenosť zariadenia Wolf na poskytnutie 5RNZ.
  • Pokyny pre autorizovaný servis

   • Servisný technik spoločnosti Wolf alebo autorizovaný servisný technik poverený spoločnosťou Wolf uvedie zariadenie značky Wolf do prevádzky a zároveň na formulári Objednávka na uvedenie do prevádzky potvrdí pripravenosť zariadenia Wolf na poskytnutie 5RNZ.
   • V prípade, že už bolo zariadenie značky Wolf uvedené do prevádzky, servisný technik spoločnosti Wolf alebo autorizovaný servisný technik poverený spoločnosťou Wolf potvrdí na formulári Objednávka na uvedenie do prevádzky pripravenosť zariadenia Wolf na poskytnutie 5RNZ;
   • 1 exemplár formulára Objednávka na uvedenie do prevádzky s potvrdením o pripravenosti zariadenia Wolf na poskytnutie 5RNZ servisný technik odovzdá spolu s Protokolom o uvedení do prevádzky montážnej firme alebo koncovému používateľovi, druhý exemplár dostane spoločnosť Wolf.  

Produkty, na ktoré môžete uplatniť nadštandardnú záruku
 • Kondenzačné kotly typu CGB-2

 • Kondenzačné kotly typu CGB-1

 • Kompaktné tepelné čerpadlá Wolf

 • Splitové tepelné čerpadlá Wolf